درباره دکتر علیرضا غزنوی

_

تحصیلات:

 • دوره تخصص ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(دارای بورد تخصصی)
 • دوره فلوشیپ ارتوپدی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و کاری:

 • جراح ارتوپد کودکان بیمارستان امام خمینی و بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران ۱۳۹۴–۱۳۹۱
 • جراح ارتوپد کودکان در بیمارستان خاتم الانبیا و محب مهر تهران از ۱۳۹۱
 • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • دبیر انجمن POTA
 • عضو هیئت مدیره انجمن ارتوپدی کودکان
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

محل کار:

 • بیمارستان رسول اکرم تهران
 • بیمارستان علی اصغر تهران
 • بیمارستان محب مهر