×

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

محل کار:

بیمارستان رسول اکرم تهران

بیمارستان علی اصغرتهران

بیمارستان محب مهر