×

دکتر علیرضا غزنوی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

محل کار:

بیمارستان رسول اکرم تهران

بیمارستان علی اصغرتهران

بیمارستان محب مهر

تماس با ما

جهت ارتباط با دکتر علیرضا غزنوی مشخصات خورد را وارد کرده و پیام خود را ارسال نمایید.